ردیف

عنوان کتاب

نام صاحب اثر

تاریخ چاپ

ملاحضات

۱

Environmental security

گروه زیر ساختی و زیست محیطی

در حال چاپ

۲

Scenario planning

گروه زیر ساختی و زیست محیط

در حال ترجمه

۳

 کتاب ریاضیات تصادفی برای مالی

گروه مطالعات آینده پژوهی علم و فناوری

در حال ترجمه

۴

 کتاب اقتصاد مقاومتی

گروه مطالعات آینده پژوهی اقتصاد

در حال تالیف

۵

 کتاب زیرساخت های توسعه پایدار آینده علم و فن آوری

گروه مطالعات آینده پژوهی علم و فناوری

در حال تالیف

۶

کتاب شهری شدن جهان و آینده ایران

دکتر سید علی موسوی نور و دکتر مشکات اسدی

در حال تالیف

۷

کتاب introduction to social justice

دکتر مهرداد نوابخش

در حال ترجمه

۸

کتاب آینده نگاری و مدیریت آینده

دکتر مداحی- کاراوند

چاپ شده- ۱۳۸۹

۹

کتاب آینده پژوهی (مبانی مفاهیم و روش ها)

دکتر مداحی – کاراوند

چاپ شده- ۱۳۹۴

۱۰

کتاب ایران، سیاست، آینده شناسی

دکتر مقصودی

چاپ شده- ۱۳۹۱