مدیر پروژه: فرهاد نظری زاده

ناشر: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی

نوبت چاپ: ۱۳۸۸

فهرست مطالب

بخش اول: کاربردهای فناوری بیومتریک در عرصه امنیتی – دفاعی

بخش دوم: بررسی رویکردهای دفاعی و امنیتی به فناوری بیومتریک در برخی از کشورها

بخش سوم: شناسایی روندهای آینده فناوری بیومتریک در حوزه امنیتی – دفاعی

بخش چهارم: دورنمای فناوری بیومتریک از منظر امنیتی – دفاعی در افق چشم انداز ۲۰ ساله

بخش پنجم: ضمائم و منابع