کارگاه ها و دوره های آموزشی – نشست ها و سخنرانی ها


«نشست­ های علمی و تخصصی برگزار شده»

ردیف

عنوان نشست ها

اساتید سخنران

۱

تبین تفکر استراتژیک

پروفسور اعرابی

۲

تبین تفکر استراتژیک دو

پروفسور اعرابی

۳

بررسی و تبین سند چشم انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی ایران

پروفسور اعرابی

۴

مکاتب روش شناسی قرن بیستم۱

دکتر نبوی

۵

مکاتب روش شناسی قرن بیستم۲

دکتر نبوی

۶

نشست ژنوم

دکتر اردکانی

۷

بایسته های ساماندهی جوانان

دکتر جعفر سطوتی