کارگاه ها و دوره های آموزشی – برگزار شده


«کارگاه­های آموزشی و پژوهشی برگزار شده پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی»

ردیف

عنوان کارگاه

مجری کارگاه

محل برگزاری کارگاه

۱

کارگاه های اقتصاد مقاومتی و چشم انداز جمهوری اسلامی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور

۲

کارگاه تربیت مدرسان سیاست های کلی نظام

پژوهشکده چشم انداز با همکاری مرکز آموزش و پژوهش توسعه و آینده نگری

وزارت کشور

۳

سند چشم انداز جمهوری اسلامی و اقتصاد مقاومتی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

سازمان پزشکی قانونی

۴

کارگاه آموزشی پارادایم و تغییرات با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

مرکز آموزش توسعه و آینده نگاری

۵

کارگاه اموزش مقدماتی آشنایی با ابزارها و تکنیک های تحقیق و چاپ مقالات علمی و آشنایی با شیوه های تولید و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۶

مبانی آینده پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۷

مبانی آینده پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۸

روش سناریو نگاری

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۹

دومین کارگاه مبانی آینده پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۰

روش آینده نگاری

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۱

روش ره نگاشت

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۲

آشنایی با مکاتب روش شناسی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۳

نظریات علم سیاست

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۴

برنامه ریزی فرض بنیاد

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۵

نظریه های اقتصاد دانش بنیان

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۶

تفکر ارزشی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۷

چشم انداز سازی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۸

مبانی آینده پژوهی ۱

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۱۹

نگاشت، ره نگاشت چرخه عمر فناوری

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۰

سناریو نویسی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۱

تفکر ارزشی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۲

چشم انداز نویسی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۳

تحلیل لایه لایه ای علت ها (CLA)

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۴

اقتصاد دانش بنیان و روش هاوایی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۵

برنامه ریزی فرض بنیاد و آینده نگاری

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۶

مبانی آینده پژوهی ۱

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۷

سناریو نویسی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۸

چشم انداز نویسی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۲۹

تفکر ارزشی و روش هاوایی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۳۰

مدیریت استراتژیک و اقتصاد دانش بنیان

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۳۱

نگاشت، ره نگاشت، تحلیل تاثیر متقابل

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

۳۲

سناریو نویسی پیشرفته

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی

پژوهشکده چشم انداز و آینده ­پژوهی