چشم انداز و ماموریت ها

  ماموریت ها و اهداف پژوهشکده

  • تبیین، مطالعه، نشر، آموزش، پژوهش، مشاوره و ساماندهی موضوعات مرتبط با چشم‌انداز، آینده پژوهی، و سیاست‌های‌کلی ‌نظام‌ به ‌منظور تعمیق‌ و گسترش فرهنگ‌ چشم‌انداز، آینده‌نگری‌، آینده نگاری و مستندسازی علمی‌آن
  • ایجاد ظرفیت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه چشم انداز و آینده پژوهی
  • پشتیبانی علمی و پژوهشی در حوزه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و آینده‌پژوهی
  • ایجاد شرایط مناسب برای تربیت کارشناسان و سیاست گذاران
  • تربیت مدیران راهبردی و جهادی آینده برای جبران خلاء مدیریتی کشور
  • تربیت کارشناسان و مدیران سیاستگذار درقالب طرح تربیت مدیران راهبردی و جهادی آینده 
  • همکاری در تدوین سند دوم چشم انداز جمهوری اسلامی با هماهنگی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • ایجاد بانک اطلاعاتی پژوهشگران نخبه داخلی و خارجی در حوزه  چشم انداز و آینده پژوهی
  • تولید اسناد و گزارش های راهبردی در حوزه های سیاست گذاری برای ارائه به مسئولین تصمیم گیر حاکمیتی
  • گسترش همکاری های سازنده و موثر با مراکز علمی تحقیقاتی آینده پژوه در سطح ملی و بین الملل
  • تولید محتوای علمی برای دوره ها و کارگاه های مرتبط با سیاست های کلی نظام
  • استفاده از ظرفیت عظیم علمی دانشگاه آزاد با ۳۰هزار عضو هیات علمی در راستای اهداف عالیه نظام در حوزه های سیاست گذاری
  • ایجاد ظرفیت‌های آموزشی و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه چشم انداز و آینده پژوهی به صورت پژوهش محور
  • نیازسنجی تحقیقاتی مرتبط با آینده پژوهی، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام
  • پشتیبانی علمی و پژوهشی در حوزه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سایر اسناد بالا دستی نظام با رویکرد آینده‌پژوهانه.
  • ایجاد و تشکیل پایگاه اسنادی آینده پژوهی
  • تشکیل قطب علمی موسسات آینده پژوهی به عنوان مرجعیت علمی برای خبرگان علمی و اجرایی کشور
  • ارتقاء جایگاه پژوهشکده به پژوهشگاه چشم انداز و آینده پژوهی
  • تکمیل کادر علمی-پژوهشی پژوهشکده و پژوهشگران پشتیبان
  • ارائه خدمات مشاوره ای و نظریه پردازی در حوزه آینده پژوهی
  • انجام ماموریتهای بین المللی در حوزه های سیاست گذاری و مدیریت منابع انسانی