ردیف

عنوان

نوع همایش

تعداد شرکت کنندگان

زمان برگزاری

سطح برگزاری

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

۱

سلسله همایش های منطقه ای چشم انداز

علمی ـ پژوهشی

۳۰۸۵ نفر

۸۸/۶/۹

۸۸/۴/۱۰

ملی – منطقه ای

۲

سلسله همایش های تخصصی چشم انداز

علمی ـ پژوهشی

۲۹۰۳ نفر

۸۹/۲/۳۰

۹۰/۷/۱۵

ملی – منطقه ای

۳

همایش ملی روحانیت و ترویج چشم انداز

علمی ـ پژوهشی

۵۳۰ نفر

۹۰/۶/۱۵

۹۰/۶/۱۷

ملی

۴

سلسله نشست های راهبردی چشم انداز

علمی ـ پژوهشی

۴۰۰ نفر

۸۹/۲/۲۲

۸۹/۱۱/۴

ملی

۵

کارگاه های علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی

 علمی – پژوهشی

۱۵۵۰۰ نفر

۹۳/۵/۱۸

۹۳/۹/۱۳

ملی