مجله چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

مجله چشم انداز جمهوری اسلامی ایران به صاحب امتیازی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی منتشر می شود. از کلیه صاحب نظران، اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می شود مقالات علمی خود را برای چاپ در اولین شماره این مجله ارسال نمایند. این مجله در حال حاضر در دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی در حال نمایه علمی و پژوهشی است. بدیهی است پس از تکمیل و مدارک و دریافت نمایه برای نویسندگان مقالات گواهی صادر خواهد شد. مقالات پس از داوری در زمان کوتاهی چاپ خواهد شد. خواهشمندیم نویسندگان پیش از ارسال مقاله خود به بخش راهنمای نگارش مقاله  در وب سایت (ivafac.ir) مراجعه کرده، و پس از تطبیق مقاله خود با فرمت مجله، مقاله را به آدرس info@ivafac.ir  ارسال فرمایند