ششمین جلسه هیئت امناء پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی