حوزه ریاست

 رئیس پژوهشکده

دکتر محمدمجید فولادگر

دکترای آینده‌پژوهی از دانشگاه امیرکبیر


اهداف و وظایف ریاست

– اداره و هدایت پژوهشکده در جهت انجام هرچه بهتر امور در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات حاکم بر مؤسسات پژوهشی نوع دوم؛

– پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه به هیات امناء؛

– تنظیم بودجه سالیانه و ارائه آن به هیات امناء برای تصویب؛

– تهیه و تدوین آیین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی پژوهشکده و پیشنهاد آن به هیأت امناء جهت تصویب؛

– تهیه نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف تفصیلی پژوهشکده وارائه آن به هیات امناء برای تصویب؛

– پیشنهاد گروه‌های پژوهشی به هیات امناء جهت تصویب و پیگیری مراحل ایجاد آن از مراجع مربوط در چارچوب مقررات؛

– اجرا و پیگیری مصوبات هیات امناء وسایر مقررات حاکم بر مؤسسات پژوهشی؛

– ارائه گزارش عملکرد سالیانه به هیات امناء؛

– صدور احکام معاونین و اعضای شورای پژوهشی و مدیران گروه‌های علمی پژوهشکده؛

– امضاء قراردادها و اسناد مالی در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛

– عقد قرارداد انجام طرح‌های تحقیقاتی با سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی.

– نظارت بر حسن اجرای طرح‌های تحقیقاتی و سایر امور پژوهشکده؛

– تهیه آیین نامه های اجرایی پژوهشکده براساس وظایف آن و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

– برنامه‌ریزی برای ارتباط و همکاری با مراکز و مؤسسات علمی – پژوهشی داخل و خارج در چارچوب مقررات؛

– برنامه‌ریزی برای برگزاری سخنرانی‌ها، سمینارها و کنفرانس‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مرتبط؛

– تصویب ضوابط پرداخت حقوق، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الزحمه، حق‌التالیف، پاداش و نظایر آنها و تعیین میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنسین‌ها) براساس ضوابط و مقررات قانونی؛